Avery900SuperCast-Pantone

Firma: Avery Dennison
Produkt: Avery 900 Super Cast in Pantone Colours
Produktart: Folien
Farben: 80

Kontakt:
Avery Dennison Materials Europe
Bembergstraße 1-4, D-42103 Wuppertal
Telefon: 0202-4900
Fax: 0202-490-200
Web: www.europe.fasson.com

Anmerkung: Transparente Folien und Effektfolien wurden nicht vermessen.

100 C
Yellow C
109 C
123 C
124 C
155 C
137 C
151 C
165 C
Orange 021 C
Warm Red C
179 C
169 C
Red 032 C
185 C
186 C
193 C
200 C
201 C
188 C
209 C
189 C
207 C
220 C
208 C
211 C
254 C
292 C
279 C
290 C
285 C
293 C
541 C
281 C
297 C
299 C
542 C
301 C
540 C
307 C
549 C
308 C
302 C
548 C
317 C
326 C
320 C
315 C
321 C
327 C
328 C
340 C
341 C
343 C
351 C
354 C
368 C
347 C
355 C
348 C
349 C
877 C
428 C
429 C
430 C
431 C
432 C
873 C
423 C
424 C
404 C
410 C
425 C
468 C
466 C
472 C
471 C
154 C
470 C
469 C